MAE'R GWAITH GWERTH £1 BILIWN I WEDDNEWID ABERTAWE YN PARHAU

Yn rhan annatod o'r gwaith adfywio uchelgeisiol ar draws y ddinas, mae'r cynllun Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn yn ardal ddiwylliannol newydd sy'n cwmpasu arena perfformio byw a chanolfan gynadledda â lle ar gyfer 3,500 o bobl i'w gweithredu ar sail hirdymor gan Ambassador Theatre Group - gwesty â 150 o ystafelloedd, parc arfordirol, pont drawiadol i gerddwyr, cartrefi newydd, swyddfeydd a lle i fwyta ac yfed. Bydd y datblygiadau dramatig hyn yn galluogi'r ddinas i wireddu ei photensial i ddod yn un o'r lleoedd mwyaf cyffrous yn y DU i fyw, gweithio, ymweld ac astudio ynddo.

YSTADEGAU ALLWEDDOL

230,000

o ymwelwyr â'r arena newydd y flwyddyn

Over £460 million

o wariant twristiaeth y flwyddyn

600,000

o bobl o fewn 30 munud o amser gyrru

+10.4%

Disgwylir +10.4% o dwf yn y boblogaeth erbyn 2036

33

o gartrefi fforddiadwy newydd

Prime

Lleoliad dethol ar y Glannau

30,000

o fyfyrwyr prifysgol yn astudio yn Abertawe

£17.1 million

additional GVA from Phase One per annum

4.7 million

miliwn o dwristiaid yn ymweld bob blwyddyn

1050

o leoedd parcio ceir

£1 billion

Buddsoddiad o £1 biliwn ar draws y ddinas

15 minutes

o'r Mwmbwls, a gafodd ei gynnwys
ar leoedd gorau i fyw The Sunday Times

160

o sioeau yn yr arena bob blwyddyn

750

o leoedd i gynadleddwyr yn y cyfleusterau cynadledda

10

uned fasnachol

ARENA ATG

I'w gwblhau ar ddiwedd 2021, bydd Abertawe Ganolog yn cael ei angori gan arena amlswyddogaethol a chanolfan gynadledda, a weithredir gan yr arweinydd byd-eang mewn theatr fyw, The Ambassador Theatre Group (ATG). Nod y lleoliad yw llwyfannu 160 o berfformiadau'r flwyddyn ar draws comedi, theatr, cerddoriaeth fyw a gemau cyfrifiadur, gan ddenu dros 230,000 o ymwelwyr y flwyddyn i'r ddinas a lleoli Abertawe fel cyrchfan dymunol ar gyfer hamdden a busnes.

ATG website

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Abertawe ers peth amser bellach i greu lleoliad o'r radd flaenaf ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a pherfformiadau yn Ne Cymru. Bydd y gofod perfformio byw anhygoel hwn ar flaen ein strategaeth gerddoriaeth a chomedi newydd, yn ogystal â chyflwyno cynnwys newydd fel Gemau Cyfrifiadur ac E-chwaraeon. Rydym yn edrych ymlaen at ddiddanu cynulleidfaoedd yn yr Arena gyda'r perfformiadau gorau o'r DU ac yn fyd-eang.

Mark Cornell

Prif Swyddog Gweithredol, Ambassador Theatre Group

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Abertawe ers peth amser bellach i greu lleoliad o'r radd flaenaf ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a pherfformiadau yn Ne Cymru. Bydd y gofod perfformio byw anhygoel hwn ar flaen ein strategaeth gerddoriaeth a chomedi newydd, yn ogystal â chyflwyno cynnwys newydd fel Gemau Cyfrifiadur ac E-chwaraeon. Rydym yn edrych ymlaen at ddiddanu cynulleidfaoedd yn yr Arena gyda'r perfformiadau gorau o'r DU ac yn fyd-eang.

Mark Cornell

Prif Swyddog Gweithredol, Ambassador Theatre Group

PONT GYSWLLT

Cysylltiad newydd trawiadol rhwng yr arfordir a'r ddinas

Gan gysylltu'r ddinas â'r Marina a thraeth tywodlyd, mae'r bont i gerddwyr a beicio wedi'i dylunio gan benseiri ACME mewn cydweithrediad â'r artist lleol Marc Rees.

Wassail Street leasingView more images

Mae gwaith cynllunio o'r radd flaenaf yn diffinio adeiladau, parciau a strwythurau ardal newydd Abertawe Ganolog. Wrth galon yr ardal mae'r Arena newydd, mewn llenfur metel ymoleuol a fydd yn dod â pherfformiadau'n fyw ac yn creu tirnod newydd yn Abertawe.Mae Heol Ystumllwynarth wedi gwahanu'r ddinas oddi wrth y bae am hanner canrif, a bydd y bont newydd o'r diwedd yn ailgysylltu canol yn ddinas â'r Arena a'r Marina, a bydd yn gam at gysylltu â'r traeth. Cafodd dyluniad y bont ysbrydoliaeth o hanes Abertawe fel prifddinas fyd-eang o ran cynhyrchu metel, ac mae'r patrymau trydylliad a ddatblygwyd gan yr artist lleol Marc Rees yn datgelu silwetau haniaethol o elyrch o bell ac agos. Mae lliw a goleuadau'r bont wedi'u dylunio i gydamseru â ffasâd goleuo'r Arena i greu ardal sy'n curo â bywyd ddydd a nos.

Friedrich Ludewig

Cyfarwyddwr yn ACME, Prif Gynllunwyr a Phenseiri Abertawe Ganolog

PARC ARFORDIROL

Tir y cyhoedd Parc Arfordirol newydd

Dafliad carreg o draeth ysblennydd y ddinas, mae 1.1 erw o erddi wedi'u tirlunio yn amgylchynu'r arena newydd ac yn darparu lle deniadol newydd yn y ddinas i'r gymuned ac ymwelwyr breswylio ynddo. Bydd cysyniad caffi ciniawa a bar Y Pafiliwn o fewn y parc arfordirol.

pavilion leasing

Llinell amser y prosiect

HYDREF 2018

Rhoi caniatâd cynllunio

C4 2019

Gwaith yn dechrau ar y safle

CANOL 2021

Cynllun yn agor

DIWEDD 2021

Arena ATG yn agor

HYDREF 2018

Rhoi caniatâd cynllunio

C4 2019

Gwaith yn dechrau ar y safle

CANOL 2021

Cynllun yn agor

DIWEDD 2021

Arena ATG yn agor

Bydd Cam Dau yn dilyn

CYFLEOEDD PRYDLESU

Mae cyfleoedd prydlesu bellach ar gael ar gyfer Cam Un Abertawe Ganolog, gydag unedau manwerthu a chaffi ar gael ar Stryd Gwasael ger y bont nodwedd newydd, y 'Pafiliwn' i'w leoli yn y Parc Arfordirol newydd, ac yn Sgwâr Dewi Sant.

CYFLEOEDD PRYDLESU